Bảo tồn các hệ sinh thái nước đặc hữu tại Khu Dự trữ sinh quyển Đồng Nai

Đây là dự án do Khu Dự trữ sinh quyển Đồng Nai thực hiện với mục tiêu: đánh giá hiện trạng bảo tồn và phát triển các hệ sinh thái đất ngập nước trong phạm vi Khu Dự trữ sinh quyển Đồng Nai, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học cho khu vực, quốc gia và quốc tế và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý và khai thác bền vững nguồn tài nguyên trong khu vực quản lý. Đề cương dự án vừa được UBND tỉnh phê duyệt.
Cụ thể, Dự án sẽ thống kê hiện trạng đất ngập nước và phân loại các loại hình đất ngập nước tại Khu Dự trữ sinh quyển Đồng Nai, từ đó làm cơ sở trong công tác quản lý, dề xuất sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên vùng đất ngập nước trong khu vực quản lý. Bên cạnh đó góp phần thực hiện cam kết quốc tế về quản lý, sử dụng và bảo tồn bền vững vùng đất ngập nước của Khu Dự trữ sinh quyển Đồng Nai. Định danh và xây dựng danh mục các loài thủy sinh vật tại hồ Trị An – sông Đồng Nai, hồ Bà Hào như một tài liệu khoa học ban đầu phục vụ cho công tác bảo tồn thiên nhiên và làm cơ sở cho việc theo dõi, giám sát, đánh giá biến động về tài nguyên thủy vực trong những năm tiếp theo.
Bên cạnh đó, xác định các loài có giá trị bảo tồn, giá trị thẩm mỹ, kinh tế và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý, nâng cao giá trị thông qua các giải pháp tiếp thị và chuỗi giá trị hàng hóa. Xác định những loài là mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái đất ngập nước có ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nước, nguồn lợi thủy sản để xây dựng đề xuất bảo tồn, phát triển và khai thác bền vững nguồn lợi thủy sản trên hồ Trị An – sông Đồng Nai, hồ Bà Hào.

Thời gian thực hiện Dự án từ 9/2019 đến tháng 12/2021 với kinh phí dự toán hơn 1,76 tỷ đồng.